Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Toepassingsgebied.
Onderhevige algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de verkoper, PRTM en de klant. Deze voorwaarden hebben voorrang op de
algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk
na voorafgaande en schriftelijke toestemming van PRTM. PRTM behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze voorwaarden te wijzigen.
Het in ontvangst nemen van de geleverde producten van PRTM beduidt de onvoorwaardelijke aanvaarding van algemene voorwaarden en de verbintenis er
zich aan te houden. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van onderhevige algemene voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de
geldigheid van de andere clausules. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door PRTM houdt geenszins een afstand van recht of
verzaking in.
 
2. Verkoopprijzen.
De Producten / Diensten van PRTM worden gefactureerd aan de prijs van kracht op het moment van hun levering.
De verkoopprijzen van PRTM worden toegevoegd aan de samenwerkingsovereenkomst als bijlage 1. Deze verkoopprijzen zijn geldig vanaf het ingaan van de
samenwerkingsovereenkomst en tot de dag dat een nieuwe verkoopprijs van kracht wordt. De prijzen opgegeven door PRTM zijn gebaseerd op actuele
prijzen, en onderworpen aan koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen, belastingen, huidige economische situatie en tarieven gekend op
het ogenblik van de aanbieding. PRTM behoudt zich echter het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meerdere van voorgaande elementen
verhogen.
Deze prijzen zijn exclusief B.T.W.
Referentieprijs voor onze facturen, is de prijs per karton voor producten. Alle verkoopprijzen en berekeningen gebeuren met vier (4) cijfers na de komma.
 
3. Bestellingen
De klant is gebonden door zijn bestelling zodra PRTM deze schriftelijk ontvangt.
 
4. Leveringsvoorwaarden
De leveringsdata zijn steeds indicatief en zijn niet bindend. Behoudens een voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend akkoord van de partijen
zal het overschrijden van de overeengekomen of door PRTM vermelde leveringstermijn geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, inhouding,
vergoeding wegens laattijdigheid, noch de ontbinding van de lopende bestellingen. De leveringen zullen slechts worden uitgevoerd in functie van de
beschikbaarheid van de goederen. PRTM behoudt zich het recht voor over te gaan tot partiële leveringen.
 
5. Bezwaren
De klant zal zijn klachten per kerende schriftelijk overmaken aan PRTM binnen de 2 werkdagen na levering van de goederen voor wat betreft zichtbare
gebreken, en binnen de 2 werkdagen na de ontdekking van verborgen gebreken. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en niet zichtbare gebreken kan
weerhouden worden in hoofde van PRTM indien deze termijnen zonder ontvangt van het hierboven vermelde schrijven zijn verstreken. Betwisting van de
PRTM facturen dienen te gebeuren – op straffe van verval – binnen de vijf (5) dagen na factuurdatum.
 
6. Betaling
Het totale bedrag, vermeld op de factuur, moet binnen de dertig (30) kalenderdagen, na de factuurdatum vermeld op de factuur betaald worden aan PRTM.
De factuur is slechts betaald wanneer het bedrag op de rekening van PRTM staat.
 
7. Niet-betaling
Het bedrag van elke vervallen factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke interestvoet plus drie
procent (3%) per maand vanaf de factuurdatum, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en met een forfaitaire vergoeding ten
belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van €100-, en met de inningskosten en honoraria. Alle kosten in verband
met de invordering langs gerechtelijke weg zullen ten laste van de klant worden gelegd.
 
8. Eis van waarborg of betaling
Door het faillissement van de klant worden alle bestellingen die reeds aanvaard maar nog niet uitgevoerd werden, van rechtswege ontbonden. Ingevolge elke
aantasting van het krediet van de klant, zal de verkoper voor de aanvaarding en uitvoering van de ontvangen bestellingen , van de klant kunnen eisen dat de
klant een waarborg stelt of dat de klant contant betaalt
 
9. Eigendomsvoorbehoud
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 8, zoals hierboven vermeld, gaat de eigendom van de verkochte goederen pas dan op de klant over
indien hij de wegens de koop verschuldigde bedragen, met inbegrip van alle kosten en lasten, laattijdigheidsinteresten en schadevergoedingen, volledig
voldaan heeft aan PRTM. In geval van niet-betaling op de vervaldag behoudt PRTM zich het recht voor om van rechtswege en op kosten van de klant de
goederen terug te nemen. De klant draagt het risico van verlies of beschadiging vanaf de levering.
 
10. Overmacht
PRTM is niet aansprakelijk voor laattijdige uitvoering of voor elke tekortkoming die het gevolg is van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, met
inbegrip van productieonderbreking, transportmogelijkheden, schaarste van de grondstoffen, van werknemers, van energie of van transportmiddelen of
laattijdige transporten, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of elk ander collectief sociaal conflict, die voor hem of voor zijn leveranciers gevolgen
hebben, en zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar waren.
 
11. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van PRTM is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. PRTM is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse
schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. PRTM is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of
onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien
de aansprakelijkheid van PRTM wordt weerhouden, is PRTM er enkel toe gehouden het betrokken product te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs
terug te betalen.
 
12. Rechtskeuze
Alle geschillen met PRTM vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van en zullen beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Leuven.